Aktuality

Záverečný účet obce Ostrovany za rok 2018

 13.06.2019

Záverečný účet obce

Ostrovany

za rok 2018

Predkladá :

Spracoval :

V Ostrovanoch dňa

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa :

Záverečný účet schválený OZ dňa ............................ uznesením č........................


OBSAH


     Úvod

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 2. Rozpočet plnenia príjmov
  1. Daňové príjmy
  2. Nedaňové príjmy
  3. Granty a transfery
  4. Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu
  5. Plnenie príjmových finančných operácií
 3. Rozpočet plnenia výdavkov
  1. Rozbor plnenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
  2. Rozbor plnenia výdavkov podľa kódu zdroja
 4. Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách
 9. Podnikateľská činnosť
 10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
 11. Prehľad o stave a bankových účtov a pokladne k 31.12.2018
 12. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2018
 13. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 14. Prehľad o poskytnutých zárukách obce
 15. Hodnotenie plnenia programov obce

Záver

Prílohy

Úvod

     Po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku podľa § 16 zákona 583/2004 Z. z. v platnom znení.

     Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom ich finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce a vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku.

     Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

     Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov sú :

     a) podiely na daniach v správe štátu

     b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

     c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok

     Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

    Obec a vyšší územný celok po skončení roka finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným  alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Toto súhrnné usporiadanie po skončení rozpočtového roka spracujú do záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku.    

     Záverečný účet obsahuje najmä :

     a) údaje o plnení rozpočtu v členení s rozpočtovou klasifikáciou

     b) bilanciu aktív a pasív

     c) prehľad o stave a vývoji dlhu

     d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

     e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa § 7 ods.4 a § 8 ods. 5 v členení jednotlivých príjemcov

     f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

      g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku

     Ak obec použije v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku vylučujú z daného prebytku a prevedú sa na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch sa do rozpočtu zaradia cez príjmové finančné operácie. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

     O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe usporiadania schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku. Schodok rozpočtu obce a vyšší územný celok vysporiadajú predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo návratných zdrojov financovania.

     Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu obyvateľom obce alebo vyššieho územného celku. Prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov :

     a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

     b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

     Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

     Pri spracovaní záverečného účtu mestá a obce vychádzajú z výsledkov ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. bežného účtovného roka – z údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky podľa platného opatrenia MF SR. Od roku 2008 vedú obce a mestá svoje účtovníctvo podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv.

1. Rozpočet obce na rok 2018

     Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý sa zostavuje podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od roku 2009 je povinnosť pre obce a mestá, ktoré majú viac ako 2 000 obyvateľov zostavovať programový rozpočet. Tento rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný a ostatné dva roky sú nezáväzné. Vzhľadom na to, že obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou so sídlom v obci Šarišské Michaľany, jej rozpočet je tak súčasťou rozpočtu obce.

     Rozpočet pre roky 2018 - 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 a uznesením č. 110/2017 ako vyrovnaný. Pozostáva z 8 programov, ktoré zahŕňajú 22 podprogramov. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet a finančné operácie boli zostavené ako schodkové. Celkové vybilancovanie schváleného rozpočtu zabezpečovali príjmy bežného rozpočtu.

.

2018

2019

2020

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočné plnenie

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Bežné príjmy

880 820

1 098 620

1 182 934,38

608 762

614 934

Bežné výdavky

620 850

1 003 765

940 532,22

608 762

614 934

Prebytok/schodok

259 970

94 855

242 402,16

0

0

Kapitálové príjmy

0

0

1 200

0

0

Kapitálové výdavky

231 470

143 775

138 206,73

0

0

Prebytok/schodok

-231 470

-143 775

-137 006,73

0

0

Príjmové finančné operácie

0

77 420

77 418,93

0

0

Výdajové finančné operácie

28 500

28 500

28 464

0

0

Prebytok/schodok

-28 500

48 920

48 954,93

0

0

ROZDIEL

0

0

154 350,36

0

0

     

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet obce delí na bežný, kapitálový a finančné operácie. Tieto rozpočty sa ešte delia na príjmovú a výdavkovú časť. Obec pre rok 2018-2020 zostavovala programový rozpočet, ktorého výdajová časť pozostáva z 8 programov, 22 podprogramov. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu je súčasťou bodu 15.

Príjmy bežného rozpočtu dosiahli výšku 1 182 934,38 EUR, čím sa naplnili na 107,67%. Kapitálové príjmy boli naplnené v sume 1 200 EUR. Finančné operácie boli naplnené na 99,99 %, čo predstavuje sumu 77 418,93 EUR rozpočtovaných finančných prostriedkov. Bežné výdavky vo výške 93,70 % činia sumu 940 532,22 EUR. Kapitálové výdavky vo výške 96,13 % činia finančnú čiastku 138 206,73 EUR. Finančné operácie výdajové boli naplnené na 99,87 %, čo predstavuje 28 464 EUR.

2. Rozpočet plnenia príjmov obce

     Obec v roku 2018 dosiahla celkové príjmy vo výške 1 261 553,31 EUR, čím sa plánované príjmy splnili na 107,27 %. Bežné príjmy boli vo výške 1 182 934,38 EUR, čím sa rozpočet naplnil na 107,67 %. Kapitálové príjmy neboli rozpočtované a predstavujú čiastku 1 200 EUR. Príjmové finančné operácie rozpočtované boli naplnené na 99,99 %, čo činí sumu vo výške 77 418,93 RUR.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočné plnenie k 31.12.2018

Plnenie rozpočtu v %

Daň z príjmov a kapitálového majetku

540 000

560 000

593 068,29

105,91 %

Dane z majetku

9 500

9 500

18 752,56

197 40 %

Dane za tovary a služby

12 300

12 300

5 727,39

46,56 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

7 800

7 800

8 103,09

103,89 %

Administratívne a iné poplatky

26 600

26 600

27 152,33

102,08 %

Úroky z tuzemských pôžičiek, úverov

1 500

1 500

2 535,71

169,05 %

Iné nedaňové príjmy

300

300

5 182,09

1727,36 %

Tuzemské granty a transfery

282 820

480 620

522 412,92

108,70 %

Bežné príjmy spolu

880 820

1 098 620

1 182 934,38

107,67 %

2.1 Daňové príjmy

      Obec v roku 2018 dosiahla daňové príjmy vo výške 617 548,24 EUR, čo predstavuje 106,14 % plnenie upraveného rozpočtu a oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobu to je 12,10 % nárast.

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Výnos dane z príjmov

540 000

560 000

593 068,29

530 804,70

105,91 %

111,73 %

      Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov určenej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje spôsob prerozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou. Výnos dane poukazuje a prerozdeľuje obciam príslušný daňový úrad.

      Výnos dane sa rozdeľuje obciam a mestám podľa kritérií uvedených v Nariadení č. 668/2004 Z. z. o rozdelení výnosu dane v znení neskorších predpisov. V tomto účtovnom období obec obdŕžala od daňového úradu výnos dane z príjmov vo výške 593 068,29 EUR, čo činí 105,91 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 11,73 %.

121 Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Daň z pozemkov

6 000

6 000

16 886,71

12 902,37

281,45%

130,88%

Daň zo stavieb

3 500

3 500

1 865,85

1 974,42

53,31%

94,50%

      Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Táto daň pozostáva z :

 • daň z pozemkov : predmetom tejto dane je orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy i stavebné pozemky.
 • daň zo stavieb : zdaneniu podliehajú stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby rekreačných  a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, na skladovanie vlastnej produkcie, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť.

      Obec v roku 2018 vybrala od svojich daňovníkov na dani z nehnuteľnosti finančnú čiastku 18 752,56 EUR, čo predstavuje 197,40 % plnenie rozpočtu. Oproti roku 2017 je to nárast o 26,05 %.  

133 Dane za špecifické služby

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Daň za psa

300

300

278,68

243

92,89%

114,68%

Daň za komunálne odpady

12 000

12 000

5 448,71

4 969,30

45,41%

109,65%

      Daň za psa patrí medzi miestne dane a jej náležitosti upravuje zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Táto daň sa vyrubuje za psa staršieho ako šesť mesiacov, ktorý je chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat ako i pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2018 sa podarilo obci od svojich obyvateľov získať 278,68 EUR, čo predstavuje 92,89 % plnenie rozpočtu a oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu jej výber narástol  o 14,68 %.

      Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. V roku 2018 obec vybrala od občanov 5 448,71 EUR, čím sa plnenie schváleného rozpočtu splnilo na 45,41 %. V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím je to nárast o 9,65 %.

2.2 Nedaňové príjmy

211 Príjmy z podnikania

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Dividendy

0

0

3 527,20

0

100 %

100 %

       Obec vlastní 8 818 ks kmeňových akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 EUR a podiel z emisie 0,12606 %. V roku 2018 bolo obci za tieto akcie vyplatených 3 527,20 EUR vo forme dividend, čím sa rozpočet naplnil na 100 %.

212 Príjmy z vlastníctva

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Príjem z nájmu pozemkov

800

800

0

50,20

0%

0%

Príjem z nájmu priestorov

7 000

7 000

4 575,89

5 252,06

65,37%

87,13%

      Obec má uzatvorené platné nájomné zmluvy na prenájom pozemkov pod stavbami rodinných domov nachádzajúcich sa na území vytvorenej rómskej osady. Príjem z tohto prenájmu v tomto rozpočtovom období nebol naplnený.

    Okrem príjmov z prenájmu pozemkov má obec príjem aj z uzatvorených platných zmlúv za prenájom bytových domov, ktorý v tomto roku činil sumu 4 575,89 EUR, čím sa rozpočet naplnil na 65,37 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 12,87 %.

221 Administratívne poplatky

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Administratívne poplatky

700

700

1 801,50

1 092,50

257,36 %

164,90 %

.

      Správne poplatky vyberá obec na základe zákona č. 145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to za overenie podpisu, listiny, vystavenie rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, poplatku za stavebné konanie a iné stavebné žiadosti.

      Okrem správnych poplatkov obec vyberá aj poplatky za prenájom vlečky, odvoz odpadu na skládku, prenájom miestnosti, prenájom náradia na kosenie alebo vykonanie samotného kosenia alebo výrubu povereným pracovníkom obce.

      Predmetom výberu poplatku za užívanie verejného priestranstva sú pozemky vo vlastníctve obce, na ktorom je umiestnené zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb, stavebné zariadenie, predajné zariadenie, zariadenie cirkusu, lunaparku, skládka alebo tam trvalo parkuje vozidlo mimo stráženého parkoviska.

      V roku 2018 bol príjem z týchto administratívnych poplatkov do obecnej pokladnice v sume 1 801,50 EUR, čo činí 257,36 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rokom 2017 výber administratívnych poplatkov narástol o 64,90 % a tento nárast bol spôsobený zvýšeným výberom správnych a ostatných poplatkov.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Pokuta

0

0

40

25

0 %

160 %

      Na tejto položke sa triedia pokuty, penále, zosobnené pokuty a zosobnené penále a iné druhy sankcií podľa osobitných predpisov. Nepatria tu sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace so zdravotným a sociálnym poistením.

      Obec na túto položku prijala finančné prostriedky vymožené exekútorom za spáchanie deliktu mimo územia obce od občanov s trvalým pobytom v obci. Spolu to činilo sumu 40 EUR. V porovnaní s rokom 2017 obec získala na pokutách o 60 % viac.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Poplatky

25 900

25 900

25 310,83

25 970,06

97,93 %

97,46 %

      Patria tu prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Obec na tejto položke účtovala príjem z prenájmu hrobového miesta, za vydanie duplicitnej smetnej nádoby ako aj poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za prenájom priestorov ako aj prijaté stravné . Z poskytovania týchto služieb získala príjem finančných prostriedkov vo výške 25 310,83 EUR, čím sa rozpočet splnil na 97,93 %. V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím je to pokles o 2,54 % .

242 Úroky z vkladov

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Úroky z vkladov

1 500

1 500

2 535,71

2 247,71

169,05 %

112,81 %

      Poplatky za miestne dane vyberané od občanov, platby za došlé a vystavené faktúry, prijaté nájomné, granty a transfery, dotácie zo štátneho rozpočtu, príjmy a darovacie prostriedky Základnej školy tvoria kreditné a debetné položky na bežných účtoch obce, ktoré sú každomesačne úročené vyhlásenou úrokovou sadzbou, ktorej výšku určuje na základe svojich predpisov a vývoja na trhu príslušná komerčná banka.

      V tomto účtovnom období obec prijala vo forme pripísaných úrokov sumu 2 535,71 EUR, čo činí 169,05 % plnenie rozpočtu. Oproti roku 2017 je to nárast o 12,81 %.       

292 Ostatné príjmy

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Ostatné príjmy

300

300

5 182,09

3 289,41

1727,36%

157,54 %

      V priebehu roka obci boli poukázané finančné prostriedky z vratiek z preplatkov sociálneho poistenia, z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z dobropisov za spotrebu energií. Tieto príjmy činili 1727,36 %, čo predstavuje čiastku 5 182,09 EUR.V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast o 57,54 %.

2.3 Granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy

      Radia sa tu transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ako aj finančné prostriedky formou poskytnutých prostriedkov Európskej únie, ktoré sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ poskytnuté platobnou jednotkou.

Celkovo tak obec v roku 2018 prijala transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 522 412,92 EUR, čo predstavuje 108,70 % plnenie.   

 2.4 Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Predaj pozemkov

0

0

1 200

500

0 %

240 %

    Obec v roku 2018 predala pozemky a zároveň aj obyvatelia plnili splátkový kalendár uzatvorený na predaj pozemkov v sume 1 200 EUR  Celkovo tak plnenie rozpočtu dosiahlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 140 %.      

2.5 Plnenie príjmových finančných operácií

Schválený rozpočet 2018

Upravený rozpočet 2018

Skutočné plnenie 2018

Skutočné plnenie 2017

Plnenie rozpočtu v %

Rozdiel 2018 oproti 2017 v %

Zostatok minulých rokov – ZŠ

0

77 420

77 418,93

0

99,99 %

100 %

     Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. V priebehu bežného účtovného obdobia sa pod príjmovými finančnými operáciami účtovali tieto operácie :

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

      Obec tu účtuje nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré prijala pre svoje rozpočtové organizácie, ktorých je zriaďovateľom a ktoré nemajú samostatnú právnu subjektivitu od Okresného úradu školstva po 31.10.2017 a ktoré je možné použiť na úhradu prevádzkových nákladov s výnimkou miezd a odvodov do poisťovní do 31.3.2018. Ide o normatívne finančné prostriedky v sume 77 418,93 EUR

3. Rozpočet plnenia výdavkov obce

3.1 Rozbor plnenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

      Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 8.decembra 2004 vydalo jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie usmernením č. MF/010175/2004 – 42. Dané usmernenie obsahuje aj vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

600 Bežné výdavky

      Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby ako aj bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej réžii. Patria tu aj transfery právnickým osobám tu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom