Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Ostrovany - projekt NP PRIM

 08.10.2018

Oznámenie - 1 pracovné miesto odborného zamestnanca MŠ - na stiahnutie 

Obec Ostrovany , zriaďovateľ Materskej školy v Ostrovanoch, je zapojená do národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – NP PRIM.

Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní a bude realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít:

a) Zamestnávanie Asistent učiteľa (AsU)  AsU, ktorých úlohou je napomáhať deťom z MRK pri samoobslužných činnostiach (napr. hygiena, prezliekanie), prekonávaní jazykovej bariéry a pri ich celkovej integrácii do kolektívu detí v MŠ a i.,

b) Zamestnávanie Odborný zamestnanec (OZ) ako novú pozíciu pracovníka v MŠ, ktorí budú realizovať špeciálne aktivity na urýchlenie vývoja detí z MRK podľa ich špecifických potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, AsU),

c) Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy zavádzajú nové metódy a prístupy. V NP PRIM je ich podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávania, spoluprácou s regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie a i.,

d) Rozvoj materiálnych podmienok MŠ pre inkluzívne vzdelávanie a to zabezpečením didakticko-materiálnych balíčkov do materskej školy: hygienické potreby, základné oblečenie, kognitívne pomôcky a i.,

e) Cielenú podporu práce s rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou,

f) Vytvorenie metodických materiálov a budovanie kapacít inkluzívnych tímov materskej školy prostredníctvom metodickej príručky a aktivít vzdelávacieho charakteru,

g) Odborné poradenstvo a konzultácie zabezpečované prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Asistent učiteľa (AsU) – pedagogický zamestnanec materskej školy, ktorý sa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“) podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní.

Odborný zamestnanec (OZ) – zamestnanec materskej školy, ktorý poskytuje odborné činnosti podľa zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pre účely NP PRIM ide predovšetkým o: školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, alternatívne psychológ alebo školský psychológ, sociálny pedagóg, a i. Odborní zamestnanci v MŠ zabezpečujú individuálny prístup k dieťaťu z MRK tak, aby v MŠ prospievalo a bolo začlenené do spoločných vzdelávacích aktivít s kolektívom ostatných detí v MŠ.

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom