ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Aktuality

Pozvánka na zastupiteľstvo

 20.06.2022

    O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XXV/2022                                                                         V Ostrovanoch dňa 20. 6. 2022

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XXV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

27. júna   2022  /pondelok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

1. Otvorenie

2.Ustanovenie pracovných funkcií

3.Schválenie zverejneného programu rokovania

4.Schválenie doplňujúceho – upraveného programu  

5.Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

6.Dopyty poslancov OZ podľa  zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení         neskorších predpisov

7.návrh VZN č.2 , ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán obce Ostrovany , zmeny a doplnky č.02

8.Návrh na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2021

9.Návr na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie (úväzku)      starostu obce na celé funkčné obdobie 2022-2026

10. Návrh na schválenie organizácie školy na školský rok 2022/2023   

11.Návrh zámeru predaja pozemkov z dôvodu  hodnotného osobitného zreteľa ( Duždová Viera , Ján Laci )

12. Návrh na schválenie investičných akcií ( Tenisové ihrisko , parkovisko obecný úrad )

13.Rôzne

14.Žiadosti PO a FO

15. Podnety a návrhy od občanov

16.Diskusia

17.Závery z rokovania

18. Záver                                            

                                                                                          Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                  Starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

INFOÚRAD

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom