Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Ostrovany

 29.01.2021

VYHLÁSENIE  VOĽBY

 hlavného kontrolóra obce Ostrovany

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 70/2021 zo dňa 28. 1. 2021 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany a náležitosti prihlášky.

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch:

1. V y h l a s u j e:

V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 12. 3. 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrovany.

2. U R Č U J E:

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrovany:

1. Vzdelanie:              ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Bezúhonnosť:         preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

3. Pracovný úväzok:   0,20

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Ostrovany:

1. Osobné údaje:

            - meno, priezvisko

            - dátum narodenia

            - bydlisko

2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie ekonomického smeru

3. Prax

4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

5. Znalosť základných noriem samosprávy

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou prihlášky je:

- profesijný životopis

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Spôsob voľby hlavného kontrolóra

 1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 1.2. 2021 (min. 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Ostrovany a na internetovej stránke www.ostrovany.sk.
 2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 26.2. 2021 do 15 00 hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Ostrovany,  Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany  s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“
 3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú Jozef Bruzda poslanec Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch, Martina Lukáčová zamestnanec obce spolu so starostom obce Ostrovany. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.
 4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne  5 min. prezentácia.  
 5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch.
 6.  Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
 7.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom OZ.
 8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Ostrovany.
 9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
 10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:

a) na predpísanom tlačive,

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.

 1. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
 • počet prítomných poslancov,
 • počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 • výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
 • meno zvoleného kandidáta.

14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce  uzavrieť pracovnú zmluvu.

15. Pracovný úväzok: 0,20.

16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 15. 3. 2021, t. j. prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni voľby hlavného kontrolóra.

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.

Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrovany sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12. 3. 2021 . Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 26.2.2021 do 1500. hod. na adresu:

Obec Ostrovany

Obecný úrad

Hlavná 60/29

082 22 Ostrovany

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.

  

                                                                                                   Mgr. Rastislav Popuša, v.r.

                                                                                                   Starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom