Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

 21.10.2019

                                                              O B E C    O S T R O V A N Y

                                           O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  VI/2019                                                                   V Ostrovanoch dňa 21.10.2019

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                             VI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

                                        23 . októbra 2019 /streda/ so začiatkom o 18:00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

    1/ Otvorenie

    2 / Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

    3/  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
    4/ Voľba návrhovej komisie

    5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

    6/  Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

         zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

    7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh  úpravy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2019

              - rozpočtové opatrenie č.1

    9/ Prerokovanie žiadostí právnických  a fyzických osôb

   10/ Rôzne

   11/ Diskusia

   12/ Záver

                                                                                                                          Mgr. Rastislav  Popuša

                                                                                                                                       Starosta

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom