Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 20. septembra 2019 /piatok/ so začiatkom o 17:00 hodine

 16.09.2019

                                                   O B E C    O S T R O V A N Y

                          O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  V/2019                                                                   V Ostrovanoch dňa 16.9.2019

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                              V.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

20. septembra 2019 /piatok/ so začiatkom o 17:00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

    1/ Otvorenie

    2 / Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

    3/  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
    4/ Voľba návrhovej komisie

    5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

    6/  Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

         zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

    7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh VZN  na  výšky príspevku na čiastočnú úhradu v materskej škole

   9/ Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa

    10/ Návrh  na prerokovanie spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom

    11/ Prerokovanie žiadostí právnických  a fyzických osôb

  12/ Rôzne

  13/ Diskusia

  14/ Záver

                                                                                                        Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom