Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Obec Šarišské Michaľany

 13.09.2019

Obec  Šarišské Michaľany

 Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18, 082 22,  Šarišské Michaľany

Č. 278/2018 – 485/Mt                                                                    V Sabinove, dňa  09.09.2019

R O Z H O D N U T I E

(verejná vyhláška)

            Dňa 30.07.2018 podala obec Ostrovany, obecný úrad, Hlavná 60, 082 22, Ostrovany  na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniových stavieb: „Verejný vodovod“ na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71 katastrálne územie Ostrovany  a stavby: ,,Splašková kanalizácia“ na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71, 347 a pozemku KN-E parc. č. 424/1 katastrálne územie Ostrovany.

             Obec Šarišské Michaľany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 až §37  stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a  na základe výsledkov územné konania podľa § 39  a § 39a  stavebného zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení líniových stavieb: „Verejný vodovod“ na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71 katastrálne územie Ostrovany  ,,Splašková kanalizácia“ na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71, 347 a pozemku KN-E parc. č. 424/1 katastrálne územie Ostrovany, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

                  

         Pre umiestnenie a projektovú prípravu líniových stavieb sa určujú tieto podmienky:

 1. Líniová stavba: „Verejný vodovod“ bude umiestnená pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71 katastrálne územie Ostrovany a stavba: ,,Splašková kanalizácia“ bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71, 347 a pozemku KN-E parc. č. 424/1 katastrálne územie Ostrovany tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miroslava Gabániová.

 1. Účel stavieb-

„Verejný vodovod“- rozvod pitnej vody v časti obce s novou zástavbou, kde doposiaľ nie je vybudovaný vodovod. Rozšírenie rozvodu pitnej vody zabezpečí zásobovanie obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch.

,,Splašková kanalizácia“- odvedenie splaškových odpadových vôd z obytnej zóny do jestvujúcej kanalizácie a  následne do jestvujúcej ČOV.

 1. Líniové stavby  sú situované v intraviláne obce Ostrovany.

 1. Záujmové územie stavby je rovinné s miernym sklonom do 4 %. Nadmorská výška terénu sa pohybuje v rozmedzí 296- 298 m.n.m.

 1. Charakter plánovanej stavby je  v súlade s charakterom územia.

 1. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky neovplyvňuje žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky.

 1. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Vodovodné potrubie- 307,0m

                                                                    SO 02 Splašková kanalizácia- 361,0m

 1. Do konania bolo doložené stanovisko ORHZ-PO, oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov zo dňa 28.05.2019 pod č. ORHZ-PO2-2019/000552-005, ktorý konštatuje:   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40, § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie : ,,Ostrovany- zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd, SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko RÚVZ PO, Hollého 5, 080 01, Prešov zo dňa 20.05.2019 pod č. 2019/02319-02/B.14-Pol, ktorý konštatuje: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný orgán štátnej správy verejného zdravotníctva (ďalej len ,,orgán verejného zdravotníctva“) podľa §3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 26, § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zák. č. 335/2007“) vo veci vydania záväzného stanoviska k návrhu žiadateĺa Obec Ostrovany, hlavná 60/29, 0822 22, Ostrovany, IČO 00690 554 na územné konanie stavby ,, Ostrovany- zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie spláškových vôd, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko- Súhlasí s návrhom žiadateľa Obec Ostrovany, hlavná 60/29, 08222 Ostrovany IČO 00690554 na územné konanie stavby „Ostrovany- zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd“.

 • Zároveň upozorňujeme žiadateľa do doby kolaudácie stavby dokladovať kvalitu pitnej vody v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko OÚ Sabinov, odbor staroslivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2019/000591-02/ŠVS-Če, zo dňa 20.05.2019, ktorý konštatuje: Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme námietky k predloženej dokumentácii za predpokladu, že budú splnené naše podmienky:

 • Podľa § 52 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), stavba: ,,Ostrovany- zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd“ je vodnou stavbou. O povolenie na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorým je Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 • Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou.

 • Napojenie stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné prejednať s ich správcom.

 1. Konania bolo doložené rozhodnutie  Krajského Pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov  pod č. KPUPO- 2018/15673-03/63095/UL zo dňa 09.08.2018 ktorý konštatuje: Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 35 a§ 39 ods. 1 pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. ďalej len vyhláška“) určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

 • Druh výskumu: Pamiatkový- archeologický. Cieľom výskumu je lokalizovať a následne preskúmať a zdokumentovať na plochách ohrozených stavbou predpokladané archeologické nálezy a vyzdvihnúť hnuteľné nálezy.

 • Spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný etapovite:

 • Prvá etapa výskumu bude začatá v dostatočnom predstihu pred samotným začatím stavebných prác. Bude pozostávať z pásového strojného sondážneho odkryvu do úrovne prírodného podložia tak, aby sa dali lokalizovať plochy s archeologickým potenciálom. V prvej etape je možné alternatívne uskutočňovať skrývku ornice. Ak skrývka bude realizovaná do úrovne prírodného podložia, sondáž už nie je potrebná.

 • Druhá etapa výskumu sa uskutoční samotným ručným odkryvom archeologických objektov v trase a rozsahu stavby po predchádzajúcej strojnej skrývke na plochách so zachyteným archeologickým potenciálom.

 • Tretia, doplnková etapa výskumu bude realizovaná v priebehu samotných stavebných prác, formou sledovania zemných zásahov pod úrovňou pôdneho krytu, so záchranou a dokumentáciou zachytených situácií a archeologických nálezov. Konkrétny rozsah a reálna potreba tejto etapy budú dohodnuté na základe výsledkov predchádzajúcich etáp výskumu.

 • Nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je povinná držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.

 • Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

 • Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum

 • Podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy

 • Podľa § 39 ods. 11 odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV.

 • Odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku

 • Lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15, Bratislava zo dňa 28.05.2019 pod č. SPFZ063698/2019 SPFS 16980/2019/402 ktorý konštatuje: SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú na pozemku SPF podľa PD za podmienky:

 • Na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán s vyznačením práva prechodu a prejazdu.

 • K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF.

 • Po dokončení stavby  bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

 • Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava zo dňa 15.05.2019 pod č. TD/NS/0329/2019/Uh ktorá konštatuje: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

 • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: ŠPP- distribúcia a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,825 11, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).

 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m , alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

 • Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D (p. Marcel Šálka, tel. č. +42155242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

 • Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

 • Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

 • Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

 • Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

 • Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

 • Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

 • Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré  by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

 • Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.

 • Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu ( SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150 000 eur.

 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

 • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

 • Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

 • Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a§80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

 1.  Do konania bolo doložené stanovisko VVS a.s., Komenského 50, 042 48, Košice pod č. 6826/2019/Je/O/ÚVR zo dňa 21.01.2019, ktorá konštatuje: Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie z koncepčného hľadiska zaujímame nasledovné stanovisko:

 • V prílohe listu č. 67086/2018/Je/O/ÚVR  zo dňa 20.08.2018 sme Vám zaslali 1 x situáciu A3-. informatívne zakreslenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti. Žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich sietí v správe našej spoločnosti v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. a pri súbehoch a križovaniach navrhovaných vedení dodržať STN 736005.

 • Keďže priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter, požadujeme vo fáze pred spracovaním PD pre stavebné povolenie požiadať o ich presné vytýčenie na základe objednávky, prevádzkovateľa- VVS, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov, zákaznícke centrum, tel. č. 051/7572 777.

 • V obci Ostrovany sa verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti nenachádza, preto upozorňujeme, že budúce rozšírenie verejnej kanalizácie nebudeme prevádzkovať. Žiadosť o rozšírenie verejnej kanalizácie je potrebné adresovať príslušnému správcovi.

 • Tlakové pomery v sieti verejného vodovodu sú pre navrhovanú zástavbu vzhľadom k tlakovej čiare (vodojem Ostrovany) na kóte 353,50-35636m.n.m vyhovujúce.

 • V PD pre stavebné povolenie je potrebné v najvyšších a v najnižších miestach osadiť hydranty a v najvyšších miestach je potrebné osadiť automatické ovzdušňovacie súpravy. Žiadame navrhovať podzemné hydranty výlučne s prevádzkovou funkciou odkalenia a ovzdušnenia potrubia, nie na priame hasenie požiaru. Pre odber vody na plnenie hasičskej techniky je možné navrhnúť odberné miesto, ktoré bude spĺňať technické požiadavky vo vzťahu tak k tlakovým, ako aj ku kvantitatívnym pomerom.

 • Fakturačné vodomerné šachty vo vzťahu k našej spoločnosti žiadame situovať vo vzdialenosti max. 10 m od miesta napojenia prípojky na verejný vodovod a maximálne 1,0m za hranicou nehnuteľnosti.

 • V prípade prevzatia rozšírenia vodovodu do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejný vodovod, bez vodovodných prípojok. Vodovodné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 nie sú súčasťou verejného vodovodu.

 • Pri vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame postupovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a platných STN a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

 • S vydaním územného rozhodnutia k stavbe: ,,Ostrovany- zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd „ súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice zo dňa 25.04.2018, pod č. 8047/2019 ktorá konštatuje: Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste:

 • Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne  vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.

 • V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

 • Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s. ,prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

 • V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a. s. uplatňovať všetky škody a zvýšene náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

 • V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzujeme právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko Slovak Telecom, a. s. zo dňa 08.04.2019 pod č. 6611909824 ktorý konštatuje: Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii ( ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o.

 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telecom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovávaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telecom, a .s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí-Danka Chovanová, danka.chovanovaelekom.sk, +421 51 7711551

 • V prípade ak vami definovanou území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

 • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následne realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom, a. s.

 • Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

 1. Do konania bolo doložené stanovisko Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09, Bratislava zo dňa 24.02.2017, pod č. 0861/2019 ktorý konštatuje: V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09, Bratislava.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

           

           Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

      

            Dňa 30.07.2018 podala obec Ostrovany, obecný úrad, Hlavná 60, 082 22, Šarišské Michaľany  na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniových stavieb: „Verejný vodovod“ na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71 katastrálne územie Ostrovany  a stavby: ,,Splašková kanalizácia“ na pozemkoch KN-C parc. č. 506/73, 506/74, 506/40, 506/71, 347 a pozemku KN-E parc. č. 424/1 katastrálne územie Ostrovany.

             Obec Šarišské Michaľany ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou pod č. 278/2018-485/Mt zo dňa 06.08.2018, ktoré sa konalo dňa  20.08.2018.

            

          Obec Šarišské Michaľany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a §37  stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov z ústneho pojednávania, podľa § 39  a § 39a  stavebného zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

      Do konania boli doložené  stanoviska:

 • ORHZ-PO, oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov zo dňa 28.05.2019 pod č. ORHZ-PO2-2019/000552-005
 • RÚVZ PO, Hollého 5, 080 01, Prešov zo dňa 20.05.2019 pod č. 2019/02319-02/B.14-Pol
 • OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov pod č. OU-SB-OSZP-2019/000591-02/ŠVS-Če, zo dňa 20.05.2019
 • Krajský  Pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov  pod č. KPUPO- 2018/15673-03/63095/UL zo dňa 09.08.2018
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava zo dňa 28.05.2019 pod č. SPFZ063698/2019 SPFS 16980/2019/402
 • SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava zo dňa 15.05.2019 pod č. TD/NS/0329/2019/Uh
 • VVS a.s., Komenského 50, 042 48, Košice pod č. 6826/2019/Je/O/ÚVR zo dňa 21.01.2019
 • Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice zo dňa 25.04.2018, pod č. 8047/2019
 • Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava zo dňa 08.04.2019 pod č. 6611909824
 • Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09, Bratislava zo dňa 24.02.2017, pod č. 0861/2019

P o u č e n i e :

            Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecnom úrade v Ostrovanoch. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                              

                                                                                           Mgr. Jozef Mačo

                                                                                                                                          starosta obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce:

Vyvesené:                                          Zvesené:                                Pečiatka:

Doručí sa:

 1. Ostrovany, obecný úrad, Hlavná 60, 082 22, Ostrovany
 2. Verejná vyhláška

Na vedomie:

 1. Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22, Šarišské Michaľany
 2. ORHZ-PO, oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov
 3. RÚVZ PO, Hollého 5, 080 01, Prešov
 4. OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
 5. Krajský  Pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov 
 6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava
 7. SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava
 8. VVS a.s., Komenského 50, 042 48, Košice
 9. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice
 10. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
 11. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09, Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom