Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 28.08.2019

Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22  Ostrovany

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:   Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany

                                                           Základná škola Ostrovany, Jarková 250/1, 082 22 

Kategória voľného pracovného miesta:    pedagogický asistent  2 pracovné miesta

Podkategória:                                               asistent učiteľa základnej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu:       9. 9. 2019

Rozsah úväzku:        100 %

Iné požiadavky:        bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

                                   ovládanie rómskeho jazyka

Pracovný pomer na dobu: určitú do 31. 8. 2022

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  

najneskôr do  4. 9. 2019 do 13.00 hod na adresu:

Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany.  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zamestnanca  zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Osobný pohovor  sa uskutoční dňa 6. 9. 2019 v čase od 09:00 hod v budove Obecného úradu obce Ostrovany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

     tel:  051 452 15 08

     e-mail: obecostrovany@obecostrovany.sk

     webové sídlo:  www.ostrovany.sk

V Ostrovanoch dňa 27. 8. 2019

                                                                         

                                 Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                             starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom