Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na rokovanie 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 8.3.2019 o 17,00 hodine

 05.03.2019

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  III/2019                                                                           V Ostrovanoch dňa 5. 3. 2019

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

8. marca 2019  /piatok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych

       kompetencií na úseku školstva v roku 2019 – zmeny a doplnky č. 6 VZN č. 2/2013

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

        školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

 10/ Návrh na prerokovanie spolufinancovania projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci   

       Ostrovany

 11/ Návrh na prerokovanie spolufinancovania projektu Prevencia kriminality a podpora rozvoja športu

 12/ Návrh na prerokovanie spolufinancovania projektu Výstavba materskej školy

 13/ Návrh na prerokovanie bezodplatného prevodu pozemkov pod ihriskom TJ Inter Ostrovany do 

       správy obce

 14/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 15/ Rôzne

 16/ Diskusia

 17/ Závery z rokovania

 18/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom