Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na rokovanie II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 21.12.2018 o 17,00 hodine

 18.12.2018

                                                               O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  II/2018                                                                    V Ostrovanoch dňa 21.12.2018

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                              II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

21. decembra 2018 /piatok/ so začiatkom o 17:00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

    1/ Otvorenie

    2 / Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

    3/  Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

    3/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
    4/ Voľba návrhovej komisie

    5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

    6/  Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

         zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

    7/ Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  pre rok 2019     

    8/ Návrh rozpočtu pre rok 2019

    9/ Návrh na schválenie rozpočtových opatrení  k rozpočtu pre rok 2018

    10/ Prerokovanie žiadostí právnických  a fyzických osôb

  11/ Rôzne

  12/ Diskusia

  13/ Záver

                                                                                                     Mgr. Rastislav Popuša

                                                                                                           starosta obce 

Viac ročný rozpočet na roky 2019-2021 na sťahnutie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom