Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 7.12.2018 o 18,00 hodine

 27.11.2018

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     číslo: OZ  I/2019                                                                         V Ostrovanoch dňa 26.11.2018

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

I. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

7. decembra 2018 /piatok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch komunitného centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch, s týmto programom :

  1/ Otvorenie, hymna

  2/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

      novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva                                                                                

                                                                                   Predkladá: predseda miestnej volebnej komisie

  3/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  4/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce

  5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva

  6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

  7/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

  8/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

  9/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce

       na celé funkčné obdobie podľa § 13b zákona o obecnom zriadení

                                                                                     Predkladá: starosta obce

10/ Návrh na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť

       zasadnutia zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,

        ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení.

                                                                                     Predkladá: starosta obce

11/ Návrh na  zriadenie  komisií  obecného zastupiteľstva a voľba ich  predsedov,

      sekretárov a členov z poslancov obecného zastupiteľstva

                                                                                     Predkladá: starosta obce

12/ Návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane

      verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších

      predpisov a voľba jej členov.

   Predkladá: starosta obce

13/ Návrh na určenie platu starostu obce

                                                                                     Predkladá: starosta obce
14/  Návrh na náhradu platu (ex)starostu obce za nevyčerpanú dovolenku
                                                                                     Predkladá: starosta obce
15/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

Pozvánka a materiály na rokovanie na stiahnutie TU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom