Pracovníci a kontakty

Terénni sociálni pracovníci:
 1. Anna SLIMÁKOVÁ, Mgr.
 2. Antónia IĽKIVOVÁ, Mgr.

Mobil: 
E-mail: ostrovanytsp@gmail.com

Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov:

 1. Katarína Kolarčíková, Bc

Adresa :
Obec Ostrovany
Ostrovany č. 60
082 22 p. Šarišské Michaľany

Telefón: +421 51 489 22 31

Úradné hodiny:

     Pondelok   7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
     Utorok        7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
     Streda        7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
     Štvrtok        7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
     Piatok         7:30 - 12:00  12:30 - 14:00


Terénna sociálna práca – je súbor činností vykonávaných sociálnym pracovníkom v prirodzenom prostredí klienta. Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je napomôcť klientovi pri hľadaní spôsobu riešenia jeho problémov a poskytnúť mu sprievod pri riešení týchto problémov. V istých prípadoch odporúča klienta ďalším inštitúciám a odborníkom. Na základe doterajších skúseností s aplikáciou terénnej sociálnej práce na Slovensku ju môžeme bližšie špecifikovať nasledovne:

 • je vykonávaná v prostredí klienta (v byte, komunite);
 • je zameraná na sociálne vylúčených a inak ohrozených klientov;
 • je zameraná na prácu s klientom a nadväznosti na jeho primárne prostredie akým je rodina resp. iné blízke sociálne väzby;
 • je orientovaná na klienta, rešpektuje jeho želania, jeho návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii vnútorných síl klienta;
 • je nedirektívna;
 • pri jej výkone sa spolupracuje s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v prostredí klienta, napr. v prostredí sociálne vylúčenej komunity.

Terénny sociálny pracovník – je osoba pracujúca v oblasti sociálnej práce v prirodzenom prostredí klienta. Z hľadiska obsahu je ťažisko práce v sociálnom (alebo sociálnoprávnom) poradenstve pre obyvateľov obce, ktorí oň žiadajú a chcú aktívne riešiť svoj sociálny problém.

Pri riešení dlhodobých a zložitých dôsledkov sociálneho vylúčenia na obyvateľov spolupracuje sociálny pracovník obce s príslušnými odborníkmi z organizácií, ktoré majú nadobecný charakter.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka - je to osoba pracujúca v oblasti sociálnej práce v prirodzenom prostredí klienta, ktorá pomáha terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho práce.


Náplň práce terénneho sociálneho pracovníka
 • Vykonáva činnosti podľa metodické usmernenia FSR a starostu obce.
 • Mapuje lokalitu obce, v ktorej vykonáva terénnu sociálnu prácu – zber demografických údajov, analýza potrieb občanov lokality a využitie podkladov, najmä pre operatívne stanovenie cieľov svojej práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte.
 • Pripravuje a realizuje rámcový plán hlavných úloh v krátkodobom (mesačnom) a dlhodobom (šesťmesačnom) horizonte a vypracúva o ich plnení za každý uplynulý mesiac informáciu, ktorú predkladá FSR.
 • Vedie Záznam o klientovi a Pracovný výkaz.
 • Vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc. Pracuje s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
 • Poskytuje klientovi individuálnu pomoc a základné poradenstvo (zisťuje osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu). Navrhuje klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáha mu pri riešení jeho problémov. V nevyhnutných prípadoch ho distribuuje príslušným inštitúciám. V prípade potreby klienta sprevádza a napomáha mu uplatniť jeho občianske práva v inštitúciách.
 • Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku a nárastu sociálno-patologických javov v komunite.
 • Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinností, a pod.
 • Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie negatívnych stereotypov majority vo vzťahu ku komunite a naopak.
 • Spolupracuje s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektami, konzultuje s odborníkmi, sprostredkováva informácie medzi klientom a inštitúciami v obci i v rámci územných obvodov príslušných orgánov - obecný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie. Konzultuje s nimi prípady najmä z hľadiska postupov ich riešenia.
 • Spolupracuje s FSR, prípadne s ostatnými terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Konzultuje s nimi zložité a naliehavé prípady, najmä postupy ich riešenia.
 • Koordinuje a usmerňuje činnosť asistentov.
 • Absolvuje vzdelávacie školenia a tréningy podľa usmernení koordinátora Programu a zamestnávateľa.
Náplň práce asistenta terénneho sociálneho pracovníka
 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone terénnej sociálnej práce v komunite podľa jeho pokynov.
 • Má v starostlivosti vybrané rodiny, ktorým poskytuje pomoc a usmerňuje ich (pomoc klientom s vyplňovaním tlačív, doprevádzanie klienta, príprava na stretnutia klientov s príslušnými inštitúciami, a pod.).
 • Osobitnú pozornosť venuje riadnej starostlivosti rodičov (zákonných zástupcov) o deti, mládež a ich vývin, o ich riadnu dochádzku do školy, voľnočasové aktivity, stravovacie a hygienické návykom a prevencii a riešeniu sociálno-patologických javov v rodine.
 • Podieľa sa na príprave a realizácii príslušných aktivít a opatrení, vzdelávacích a ďalších rozvojových programov v komunite a obci podľa pokynov zamestnávateľa a terénneho sociálneho pracovníka v súlade s poslaním Programu.
 • Zabezpečuje v spolupráci s TSP sprostredkovanie informácií medzi komunitou a relevantnými inštitúciami a ďalšími subjektami v obci (najmä obecným úradom, školami, zdravotným strediskom atď.).
 • Vedie Pracovný výkaz.
 • Absolvuje vzdelávacie školenia a tréningy podľa usmernení koordinátora Programu a zamestnávateľa

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom