Komisie OZ

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014 -2018:l

Komisia finančná, správy obecného majetku, výstavby a rozvoja obce :
 1. predseda: Jozef Bruzda - poslanec OZ
 2. sekretár:  Radoslav Kriška - poslanec OZ
 3. členovia: Slávka Magdová, Mgr. - poslankyňa OZ
Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:
 1. predseda: Martin Jaco - poslanec OZ
 2. sekretár:   Martin Švec - poslanec OZ
 3. členovia:  Miroslav Dužda - poslanec OZ

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

 1. predseda: Rastislav Švec - poslanec OZ
 2. sekretár:   František Červeňák - poslanec OZ
 3. členovia:   Miroslav Lukáč, Bc.

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 1. predseda:
 2. členovia:
Komisia mandátová:
 1. predseda: Emil Kriška, Mgr.
 2. členovia:  Vincent Lukáč, Mária Rojáková

Komisie obecného zastupiteľstva najmä:
V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú:
 • stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
 • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov obce,
 • stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce.
V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
 • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a prostredníctvom zástupcu starostu informovať komisiu o výsledkoch riešenia.
V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci do užívania, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v obci.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie konštituovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. zrušiť.

Organizačná štruktúra komisií:
a) Predseda komisie:
 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze komisie,
 • zostavuje spolu so sekretárom komisie plán činnosti na určité časové obdobie a po posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok,
 • podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.

b/ Sekretár komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti a zabezpečuje prípravu programu schôdze,
 • vedie dokumentáciu o činnosti,
 • zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.

c) Ostatní členovia komisie:

 • komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej pôsobnosti.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom