Cieľ TSP v obci

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

 

Fond sociálneho rozvoja (FSR) začal s realizáciou národného projektuTerénna sociálna práca v obciach(NP TSP), podporeného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom národného projektu TSP je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu TSP v obciach, ktorým sa obce odbremenia od doterajšieho spôsobu administrácie dopytovo orientovaných projektov a ktorý podnieti ďalší rozvoj a skvalitnenie výkonu terénnej sociálnej práce.

Cieľové skupiny:

 • skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore    

Ciele projektu:

 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov
 • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov
 • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám
 • zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte
 • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí

Cieľom projektu je podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity :

 • Podpora podmienok na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom, ktoré bránia prístupu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trh práce
 • Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti a zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity
 • Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

 • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
 • Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
 • Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí prostredníctvom supervízie.
 • Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
 • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).

Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
 • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných)

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

 • Poskytovanie poradenstva v oblasti: zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých, zlepšenia dochádzky detí do školy, zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže, získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti,, využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel.

Integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce/kraja.

 • Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci.
 • Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii
 • Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).
 • Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
 • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie
 • Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom