Aktuality

Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Jarková 250/1, 082 22 Ostrovany.

 17.07.2018

OZNAM na stiahnutie TU

Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany  

zastúpená starostom obce Ing. Cyrilom Revákom, v zmysle §3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy, Jarková 250/1, 082 22 Ostrovany.

( predpokladaný nástup 1. septembra 2018 )

Kvalifikačné predpoklady:

- uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.,

- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

Iné kritéria a požiadavky:

- ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- organizačné a riadiace schopnosti,

- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia základnej školy,

- znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

-  predloženie návrhu koncepcie rozvoja základnej školy,

-  vítaná znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k prihláške do výberového konania:      

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

- overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- profesijný životopis v štruktúrovanej forme,

- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,

- preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín prijímania prihlášok:

do 31.7.2018 do 15,30 hodiny.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť  osobne  alebo poštou v obálke na adresu:

                                                                   Obec Ostrovany

                                                                   Obecný úrad

                                                                   Hlavná 60/29

                                                                   082 22  Ostrovany.

Obálku označte: „Výberové konanie – Základná škola v Ostrovanoch - neotvárať“

( s uvedením odosielateľa).

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

V Ostrovanoch dňa 17.7.2018

                                                                                               Ing. Cyril Revák, v.r.

                                                                                                  starosta obce  

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom