Aktuality

Pozvánka a materiály na rokovanie 19. riadneho zasadnutia OZ dňa 1.3.2018 o 18,00 hodine

 28.02.2018

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XIX/2018                                                                           V Ostrovanoch dňa 19.2.2018

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XIX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

1. marca 2018 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

    2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

       zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

       kompetencií na úseku školstva v roku 2018 – zmeny a doplnky č. 5 VZN č. 2/2013.

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

        školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

 10/ Návrh na prerokovanie investičných akcií v roku 2018

 11/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci

 12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 13/ Rôzne

 14/ Diskusia

 15/ Závery z rokovania

 16/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8

K návrhu  na prerokovanie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v roku 2018.

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

A. Schvaľuje

Zmenu a doplnok č. 5 VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre rok 2018.

Dôvodová správa:

Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v Obci Ostrovany sa riadi novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 245/2008 Z.z. školský zákon a novelou Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Tieto novely sú účinné od 1.1.2013.  Originálne kompetencie na úseku školstva (MŠ a ŠJ MŠ) sú hradené z rozpočtu obce a financie sú zahrnuté do podielových daní právnických a fyzických osôb v rozpočte obce na príslušný rok. Takto sú hradené náklady na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2017 uvedených vo výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-01 a  náklady na správu školských objektov. Tiež je hradené záujmové vzdelávanie v centrách voľného času podľa  údajov o počte obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

Dotácie na mzdy zamestnancov a bežnú prevádzku materskej školy a školskej jedálne:

1) Obec financuje náklady na mzdy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí

     prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15.septembru 2017 uvedených vo výkaze Škol. (MŠVVaŠ SR) 40-01.

2) Dotácia na mzdy na predškolskú výchovu v materskej škole a na stravovanie detí v školskej jedálni sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru 2017 a ročnej dotácie na jedno dieťa.

3) Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke pre rok 2018 vyplýva:

- Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2017 za SR v €:  1 923 735 000

- Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2017 za SR: 9 142 490,30

Výpočet výšky hodnoty koeficientu:

0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR/prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho

kalendárneho roka za SR

0,40 x (1 923 735 000 /9 142 490,30) = 84,17 €

4) Na financovanie miezd materskej školy  a bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne :

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ

48 x 27,3 = 1310,40 (prepočítaný počet detí),

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO

1310,40 x 84,17 = 110 296,36 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO.

5) Na financovanie miezd školskej jedálne a jej bežnú prevádzku obec dostane napočítané finančné prostriedky v daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) vypočítaných nasledovne :

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z = prepočítaný počet detí v MŠ

48 x 1,8 = 86,40 (prepočítaný počet detí),

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = ročná dotácia DPFO

86,40 x 84,17 = 7 272,288 € je ročná dotácia pre obec napočítaná do DPFO.

Dotácie na správu školských objektov materskej školy, základnej školy a školskej jedálne:

1) Obec financuje náklady na správu školských objektov podľa počtu detí prijatých do MŠ (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu k 15. septembru 2017.

2) Dotácia na správu školských objektov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej školy k 15. septembru 2017 a ročnej dotácie na jedno dieťa.

3) Na financovanie nákladov na správu školských objektov obec dostane napočítané do dane z príjmov fyzických osôb vypočítaných nasledovne :

- počet detí x koeficient z nar. vlády č. 668/2004 Z. z. = prepočítaný počet detí,

132 x 1,5 = 198 (prepočítaný počet detí)

- prepočítaný počet detí x výška výnosu DPFO = výška výnosu DPFO = ročná dotácia

198 x 84,17 = 16 665,66 € je ročná dotácia pre obec do DPFO.

K použitiu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času:

Navrhujem schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva o poskytnutí príspevku na záujmové vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrách voľného času podľa podmienok stanovených vo VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.

Ročná výška príspevku na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov je 60 eur. Finančné prostriedky sa poskytnú raz ročne na žiadosť centra voľného času, ak je právnickou osobou, inak na žiadosť zriaďovateľa centra voľného času. Žiadosť sa predkladá v priebehu kalendárneho roka.

Ak dieťa má záujem navštevovať centrum voľného času len časť roka, tak obec poskytne žiadateľovi pomernú časť finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu mesiacov, počas ktorých dieťa z obce navštevovalo centrum voľného času.

Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a prevádzku školy a pri ich použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do 31. decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce Ostrovany do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.“.

Ostrovany   Február  2018

N Á V R H

Zmena a doplnok č. 5   

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉHO    NARIADENIA

č. 2/2013

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č.  596/2003  Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov   mení a dopĺňa do VZN č.  2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2018 takto:

                                                                                                                                   Príloha č. 1

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na správu školských objektov v obci Ostrovany  a na záujmové vzdelávanie v CVČ  pre rok 2018:

  Škola a školské zariadenie

Výška finančných

prostriedkov

Počet detí

k 15. 9. 2017

Materská škola

2 297,84 €/ dieťa/rok

            48

Školská jedáleň

   151,506 €/dieťa/rok

            48

Správa školských objektov

16 665,66 €/rok

         48/84

CVČ

         60,- €/dieťa/rok

  -

§ 8

Záverečné  ustanovenia

 (9)  Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením číslo ........./2018 dňa 1.3.2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2018. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

V Ostrovanoch dňa 1.3.2018

                                                                                                       Ing. Cyril Revák v.r.

                                                                                                          starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 9

K návrhu na prerokovanie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

Schvaľuje:

VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany s účinnosťou od 17.3.2018.

Dôvodová správa:

Predkladám Vám návrh VZN, ktorým podľa § 20 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov:

(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí

a) obec všeobecne záväzným nariadením,

b) orgán miestnej štátnej správy v školstve,

c) zriaďovateľ cirkevnej školy,

d) zriaďovateľ súkromnej školy.

(4) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

Podľa § 8 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov:

1. Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

2. Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy okresný úrad v sídle kraja.

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.

4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.

 Odporúčam poslancom  si predmetný návrh  VZN preštudovať a prípadné otázky a návrhy predložiť na rokovaní OZ.

N Á V R H

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti na § 5  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 2

a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2018

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Týmto nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrovany v rozsahu jej školského obvodu aktuálneho pre školský rok 2017/2018.

Článok 2

Určenie miesta a času zápisu

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v obci Ostrovany na školský rok 2018/2019 (ďalej len „základná škola„) sa uskutoční  16. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy, Ostrovany 250. Náhradný termín zápisu sa určuje na deň 17. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch základnej školy.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa 1.3.2018 uznesením číslo ...../2018 a nadobúda účinnosť dňom 17.3.2018.

V Ostrovanoch 1.3.2018

                                                                                                     Ing. Cyril Revák

                                                                                             starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10

K návrhu  na prerokovanie investičných akcií v roku 2018 

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

 A. SCHVAĽUJE

- výstavba novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci

   s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová a elektrická 

   prípojka),

- výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,

- výstavba chodníka na cintorín,

- dobudovanie(rekonštrukcia) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového 

   koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Zimnej (uloženie asfaltového 

   koberca),

- výstavba vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici Kamencovej

   v rómskej osade, 

- revitalizácia parku a chodník pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava verejného priestranstva pred obecným úradom, realizácia podložia na tenisovom kurte v obci, úprava dvora a okolia obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci.

Dôvodová správa:

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 18/2015  zo dňa 23.1.2015,  po prerokovaní smerovania obce vo volebnom období 2014 – 2018, investičné akcie vo volebnom období 2014 – 2018:

- výstavba novej školy pre potreby marginalizovanej komunity v obci,

- vybudovanie multifunkčných ihrísk vo vhodnej lokalite obce, jedno v rómskej osade resp. pri budúcej     

   základnej škole,

- zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou,

- vybudovať chodník na cintorín a parkovisko pri cintoríne,

- vybudovať chodník / cyklochodník do Šarišských Michalian ,

- revitalizovať park a chodník pod kostolom.

Na základe tohto uznesenia navrhujem v tomto roku zrealizovať tieto investičné akcie:

- výstavba novej kontajnerovej školy 8-triednej pre potreby marginalizovanej komunity v obci

   s inžinierskymi sieťami (prístupová komunikácia, kanalizačná, vodovodná, plynová a elektrická 

   prípojka),

- výstavba multifunkčného ihriska pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany,

- výstavba chodníka na cintorín,

- dobudovanie(rekonštrukcia) miestnych komunikácii na ulici Horskej  (uloženie asfaltového 

   koberca, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia) a Zimnej (uloženie asfaltového 

   koberca),

- výstavba vodovodného zásobného radu, kanalizácie a miestnej komunikácie na ulici Kamencovej

   v rómskej osade, 

- revitalizácia parku a chodník pod kostolom, verejného priestranstva v centre obce, úprava verejného

   priestranstva pred obecným úradom, realizácia podložia na tenisovom kurte v obci, úprava dvora a okolia

   obecného úradu, úpravy verejných priestranstiev v obci.

Zberný dvor s kompostoviskom a prístupovou cestou (žiadosť o vysporiadanie pozemkov je na SPF)

a tiež sa realizuje vysporiadanie pozemkov na vybudovanie chodníka/cyklochodníka do Šarišských Michalian – zámena s Imunou Šarišské Michaľany).

Bližšie informácie podám na zasadnutí OZ a tiež očakávam návrhy a pripomienky k pripravovaným investičným akciám zo strany poslancov OZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 11

K návrhu na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

Schvaľuje:

A. SCHVAĽUJE

Vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR , v programe  „Podpora rozvoja športu“ v roku 2018  na projekt zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým povrchom a príslušenstvom  na parcele KNC č. 508/1 v k.ú. Ostrovany (pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany) so spolufinancovaním  projektu z vlastných zdrojov  vo výške  5 % z celkového rozpočtu projektu a všetky vzniknuté neoprávnené výdavky projektu.

Dôvodová správa:

Predkladám Vám výzvu na multifunkčné ihriská, detské ihriská, športová výbava - ÚV splnomocnenec pre šport.

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  vyhlásil podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona a § 2 ods. 5 písm. d) a e) zákona výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Žiadateľ predkladá v rámci dotačného programu Podpora rozvoja športu len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov.

V rámci jedného podprogramu môže však žiadateľ predložiť len jeden projekt podľa oprávnenosti v zmysle bodu 12 tejto výzvy.

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2018 zahŕňa nasledovné podprogramy :

1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi

2. výstavba detských ihrísk

3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

4. nákup športovej výbavy.

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:

Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi: a) obec,

Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:

1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 000 EUR do 40 000 EUR;

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.

Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018.

Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Ostrovany.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 1.3.2018

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 12

K návrhu  na prerokovanie žiadostí fyzických a právnických osôb

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

 A. SCHVAĽUJE

Text uznesenia na rokovaní OZ

Žiadosti FO a PO na rokovanie OZ dňa 1.3.2018:

- TJ Sokol Ostrovany a MS SČK Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 12. ročník dňa obce na zabezpečenie kultúrneho programu  4. augusta 2018 spojeného so 770. výročím prvej písomnej zmienky o obci vo výške 2500 €, vlastné zdroje  700 €,

- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na 8. ročník Memoriál Jozefa Lukáča, na ceny a občerstvenie, v mesiaci jún 2018 vo výške 300 €, vlastné zdroje 200 €,

- TJ Sokol Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť futbalového klubu Sokol Ostrovany, údržba budovy, terénne úpravy dvora (uloženie zámkovej dlažby v roku 2018 vo výške 2000 €, vlastné zdroje 500 €,

- Rímskokatolícka cirkev, filiálka Ostrovany  – žiadosť o finančný príspevok na opravu zámkovej dlažby okolo kostola, osvetlenia kostola a jeho nasvietenie, vybudovanie striešky nad hlavným vchodom a opravu oporného múrika okolo kostola v Ostrovanoch.

- TJ Inter Roma Ostrovany – žiadosť o dotáciu na činnosť TJ futbalový oddiel dospelých a žiakov  v roku 2018 v celkovej sume 7265 €  z toho vlastné zdroje 150 €.

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom