Aktuality

Informácia o realizácii aktivít projektu Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany

 03.01.2018

Názov poskytovateľa:                     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

                                                               republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov prijímateľa:                          Obec Ostrovany

Názov projektu:                               Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany

Kód projektu /ITMS2014+/:            312051J819

Obec Ostrovany, sa zapojila do výzvy OPLZ-PO5-2017-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na predkladanie projektov zameraných na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby, a to žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Hlavným cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“ je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Ostrovany. Projekt poskytne zamestnanie 8 členom miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 3 rokov (36 mesiacov). Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci Ostrovany. Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľov vyplývajúcej z ich sociálneho vylúčenia.

Hlavná aktivita s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRKje vo vecnom súlade s oprávnenou aktivitou Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK v rámci OPĽZ, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

·       Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – 8

·       Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 8

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 201 610,80 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 191 530,26 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                                                 www.minv.sk 

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom