Aktuality

Oznámenie o výberovom konaní NP KC na pracovnú pozíciu odborný garant KC

 18.12.2017

Oznam o výberovom konaní na stiahnutie TU

                         Oznam o výberovom konaní

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

podporuje výkon

KC : Ostrovany

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Ostrovany, 082 22 Ostrovany 60  

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)        jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11/01/2018 o 10,00 hod. v priestoroch

Kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch 60.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu:

Obec Ostrovany

Obecný úrad

082 22 Ostrovany 60.

 Záujemcovia označia obálku: Neotvárať – Výberové konanie „NP KC.“

 Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05/01/2018 do 12,00 hodiny. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Komunitné centrum Ostrovany, 082 22 Ostrovany 250.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/02/2018.

V Ostrovanoch 18.12.2017

                                                                                                                    Ing. Cyril Revák

                                                                                                                    Starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom