Aktuality

Pozvánka na rokovanie 18. riadneho zasadnutia OZ

 08.12.2017

Materiál na rokovanie OZ TU na stiahnutie

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XVIII/2017                                                                     V Ostrovanoch dňa 7.12.2017

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XVIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

14. decembra 2017 /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

        zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov     

   8/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu

        na roky 2019-2020

   9/ Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2017

10/  Návrh na prerokovanie výročnej správy obce Ostrovany za rok 2016 a správy

       audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016

11/  Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach

       a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na

       území obce Ostrovany a VZN č.1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových

        vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania

        odpadových vôd

 12/ Návrh na prerokovanie smernice č. 2/2017 upravujúcej postup obce

       Ostrovany pri vybavovaní sťažností

 13/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018

 14/ Prerokovanie odmien poslancov OZ, členov komisií pri obecnom 

        zastupiteľstve za rok 2017 

 15/ Návrh na prerokovanie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2016 a 2017

 16/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 17/ Rôzne

 18/ Diskusia

 19/ Závery z rokovania

 20/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom