Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Ostrovany

 22.11.2017

Oznámenie o výberovom konaní v pdf na stiahnutie TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov - tlačivo TU

Výberové konanie na členov miestnej občianskej poriadkovej služby (2017)

    

       Obec Ostrovany

vyhlasuje výberové konanie na

8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.


Výberové konanie sa uskutoční dňa 6.12.2017 o 13­.00 hod. v priestoroch kultúrno-spoločenského centra  obecného úradu v Ostrovanoch.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť, v uzatvorenej obálke,  o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu (Obec Ostrovany, obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60).

Na obálku uviesť:  VK MOPS Ostrovany - NEOTVÁRAŤ

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 1.12.2017 do 12,00 hodiny.

Zá­ujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • Žiadosť,  vlastnoručne napísaná uchádzačom s uvedením dôvodu, pre ktorý sa o danú pozíciu uchádza,
 • životopis uchádzača (forma Europass),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie (v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“) , stredné alebo vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka – výhoda.

Výberové kritériá na člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s obdobnou činnosťou hliadky – výhoda.

Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.

Doplňujúce výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je obec Ostrovany. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.1.2018. Dĺžka trvania pracovného pomeru je 35 mesiacov.

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby

Ochrana verejného poriadku:

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK a ostatných obyvateľov obce;
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR;
 • dohliada na poriadok a bezpečnosť v obci;
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;

Ochrana súkromného a verejného majetku:

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
 • monitoruje ochranu bytových a rodinných domov a obydlí;
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, verejných priestranstiev, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie  - ako sa nestať obeťou trestného činu;
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok);

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:

 • kontroluje pohyb maloletých detí a mládeže vo vybraných lokalitách a v obci vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov;
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…);
 • v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);
 • sprevádza a kontroluje správanie sa školopovinných detí pri ceste autobusom do Základnej školy v Šarišských Michaľanoch;
 • kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu;
 • poskytuje základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny;
 • v oblasti prevencie spolupracuje pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňuje uvedených diskusných stretnutí;

Ochrana životného prostredia:

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch );
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť);

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

          

             

V Ostrovanoch 20.11.2017

                                                                                                       Ing. Cyril Revák

                                                                                                         starosta obce 

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom