Aktuality

Pozvánka a materiály na rokovanie 17. riadneho zasadnutia OZ dňa 21.9.2017 o 18,00 hodine

 20.09.2017

                                                                           O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

číslo: OZ  XVII/2017                                                                          V Ostrovanoch dňa 14.9.2017

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

21. septembra 2017 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

        v znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Ostrovany v školskom roku

       2016- 2017

  9/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Ostrovany v školskom roku

       2016- 2017

 10/ Návrh na spracovanie obecnej monografie

 11/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 12/ Rôzne

 13/ Diskusia

 14/ Závery z rokovania

 15/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 21.9.2017

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8,9

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Ostrovany v školskom roku

 2016-2017

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Ostrovany v školskom roku

 2016-2017

Predkladá:

Renáta Triščová, riaditeľka MŠ

Mgr. Katarína Kurimská, poverená riaditeľka ZŠ

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

A.  s c h v a ľ u j e

A1. Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Ostrovanoch za školský 

rok 2016/2017.

A2. Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Ostrovanoch za školský 

rok 2016/2017.

Dôvodová správa:

Správy prednesú riaditeľky škôl a zároveň budú odpovedať na  prípadne otázky zo strany poslancov OZ.

Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ v Ostrovanoch za školský   rok 2016/2017 boli prerokované v radách škôl, ktorá odporúča zriaďovateľovi tieto dokumenty schváliť.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 21.9.2017

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 10

Návrh na spracovanie obecnej monografie

Predkladá:

Ing. Cyril Revák

Radoslav Kriška

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní ...

............................

Dôvodová správa:

Radoslav Kriška doručil obci návrh, iniciátori Štefan Novotný a Marek Roják,  na spracovanie monografie o obci Ostrovany od prvej písomnej zmienky v roku 1248 až po dnešok. 

V prílohe návrh na spracovanie takejto obecnej monografie.

.............................................................

OSTROVANY

návrh na spracovanie obecnej monografie

A) Všeobecná časť

Zostavovatelia monografie:  dr. Martin Molnár (hlavný zostavovateľ) – Mgr. Rastislav Hreha, PhD.

Odborný redaktor:     dr. Martin Molnár (historik Zemplínske múzeum v Michalovciach)                                               

Kolektív autorov:       Mgr. Rastislav Hreha, PhD. (archeológ, AÚ SAV v Košiciach); PhDr. Daniela Pellová (historik a archivár ŠA Prešov), PhDr. Václav Ihnát (historik a archivár ŠA Michalovce)

Jazykové korektúry:  Mgr. Miroslav Marko (jazykový redaktor Liptovský Mikuláš)

Recenzenti:                doc. Ján Adam, PhD. (historik FF Prešovskej univerzity), PhDr. Eva Horváthová, PhD. (AÚ SAV v Košiciach)

B)  Osnova monografie

1.     Obec pred prvou písomnou zmienkou                            (autor R. Hreha), 15 normostrán autorského textu

2.     História obce do roku 1248 – 1918                                (autor D. Pellová), 60 normostrán autorského textu

3.     Obec v prvej Československej republike 1918 – 1939  (autor V. Ihnát)

4.     Obec v Slovenskom štáte 1939 – 1944                           (autor V. Ihnát)

5.     História v rokoch 1945 – 1989                                       (autor V. Ihnát), kapitoly 3 až 5 – 50 normostrán autorského textu

6.     Kalendárium udalostí po roku 1989                               (Obecný úrad v Ostrovanoch), 10 normostrán autorského textu

C) Doplňujúce informácie

¨     Súčasť monografie tvorí aj príhovor starostu obec.

¨     Jednotlivé autorské kapitoly 1 až 6 navrhujeme kombinovať s adekvátnym množstvom čiernobieleho obrazového materiálu (dobové dokumenty, kresby, fotografie a iné). Materiál dodávajú autori príslušných kapitol.

¨     V rámci publikácie navrhujeme i samostatnú obrazovú prílohu obsahujúcu čiernobiele a farebné fotografie (historické a súčasné pričom do tejto prílohy fotografie dodáva Obecný úrad v Ostrovanoch).

¨     Kapitolu Kalendárium udalostí po roku 1989 spracováva osoba poverená samosprávou obce Ostrovany.

D) Finančný rozpočet

I./  Autorské honoráre      (kapitoly 1 až 6) II./ Honorár za zostavenie            III/  Cestovné náklady

IV./  Jazykové korektúry V./  Posudok recenzentaVI./ Honorár odborného redaktora           

        Spolu (body I. – VII.):               5000 EUR (slovom päťtisíc eur)

Ďalšie finančné prostriedky budú potrebné na polygrafické práce (grafická úprava + tlač publikácie) a fotografické práce – 3000 Eur.

E) Navrhovaná technická špecifikácia monografie

Formát: B 5 (cca 17 x 24 cm)

Vnútro publikácie: 160 strán z toho 8 strán farebná príloha, tlač na natieraný 130gr. lesklý papier

Obálka:  farebná, lesklé lamino, väzba V8 tvrdé dosky

Náklad:  500 kusov

Rok vydania: 2018

Vydanie: prvé

Predbežnú a orientačnú cenovú ponuku na polygrafické a fotografické práce prikladáme k návrhu. Pri vyššom počte kusov či pri zmenách (navýšení) parametrov publikácie (napr. navýšenie počtu strán, navýšenie strán farebnej prílohy) sa cena  zvyšuje !!!

F) Navrhovaný časový harmonogram

September 2017: podpísanie Návrhu na spracovanie monografie, autorský zmlúv

Máj / jún:      podpísanie autorskej zmluvy zostavovateľa a odborného redaktora

Jún 2018:       Odovzdanie podkladov k publikácii objednávateľovi a vydavateľovi

Jún / júl 2018: grafická úprava, tlač publikácie a dodanie publikácie Obecnému úradu v Ostrovanoch

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom