Aktuality

Pozvánka a materiály na rokovanie 16. riadneho zasadnutia OZ dňa 28.6.2017 o 18,00 hodine

 23.06.2017

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XVI/2017                                                                     V Ostrovanoch dňa 22.6.2017

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

28. júna 2017 /streda/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov   

   8/ Návrh na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2016

   9/ Rôzne

 10/ Diskusia

 11/ Závery z rokovania

 12/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

Obec Ostrovany, starosta obce

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 28.6.2017

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8

K návrhu  na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2016

Predkladá:

Ing. Cyril Revák, starosta obce

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch

po prerokovaní

A. BERIE NA VEDOMIE

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2016

B. SCHVAĽUJE

B1.  Záverečný účet hospodárenia obce Ostrovany za rok 2016

B2.  Zaúčtovanie celého prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške  31579,02 € do 

        rezervného fondu

C. ODPORÚČA

Vykonať, nezvislým audítorom,  overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2016          

Predkladám poslancom OZ záverečný účet hospodárenia obce za rok 2016 na schválenie a to:

- plnenie rozpočtu za rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti,

- záverečný účet obce za rok 2016.

Odporúčam poslancom OZ preštudovať si predložené materiály a prípadné otázky, doplnenia a návrhy predložiť na rokovaní OZ.

Záverečný účet

a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016

OBSAH :

  1. Rozpočet obce na rok 2016

  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

  3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2016

  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

  5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov –  rezervného fondu a sociálneho fondu

  6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

  7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

  8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom   

      podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

  9. Podnikateľská činnosť

10. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31.12.2016

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

12. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2016

13. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

14. Prehľad o poskytnutých zárukách obce

15. Hodnotenie programov rozpočtu

16. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 7/2015.

Rozpočet bol zmenený 1 krát rozpočtovým opatrením  č.1/2016 zo dňa 15.12.2016.

     Rozpočet obce

Schválený

rozpočet  v €

Schválený rozpočet

po poslednej zmene v €

Príjmy celkom

532 590

683 377

z toho :

Bežné príjmy

532 590

683 377

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné príjmy

0

0

Výdavky celkom

532 590

572 050

z toho :

Bežné výdavky

357 970

397 430

Kapitálové výdavky

146 120

146 120

Finančné výdavky

28 500

28 500

Rozpočet  obce

0

111 327

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

1)     Bežné príjmy celkom

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

532 590

683 377

772 799,80

113,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 532 590 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume     772 799,80 €, čo predstavuje  145,10 %-né plnenie.          

a)     daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

492 200

492 200

508 336,42

103,28

Z rozpočtovaných  daňových príjmov 492 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume

508 336,42 €, čo predstavuje 103,28 %-né plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 462 400,00  € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 491 138,24 €, čo predstavuje plnenie na 106,20  %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 11 775,94 €, čo je 123,96 %-né plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 618,87 €, dane zo stavieb boli v sume       1 838,47 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  5 457,07 €, za nedoplatky z minulých rokov  bolo zinkasovaných 6 318,60 €.

Daň za psa  plnenie 261 € z rozpočtovaných 300 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   4 566,06  € prijatých za rok 2016 a  595,18 € ako nedoplatky z minulých rokov.

b)     nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

25 300

25 300

22 918,50

90,58

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 800 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 v sume 5 490,36 €, čo je 90,58 %-né plnenie. Uvedený príjem predstavuje   príjem z prenajatých pozemkov v sume 125,24 €           a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume  5 365,12  €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 17 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 16 727,38 €, čo je 95,58 %-né plnenie.

c)      iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

% plnenia

0,00

0,00

                3 909,21

               

Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy z dobropisov vo výške 3 232,55 €  a z vratiek vo výške 248,02 € a iné príjmy vo výške 428,64 €.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 173 677  € bol skutočný príjem vo výške 226 599,90  €, čo predstavuje 130,47 %-né plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Okresný úrad odbor SoŽP

184,73

Životné prostredie

Okresný úrad odbor školstva

3 689,00

Školstvo MŠ

Okresný úrad odbor školstva

42 220,00

Školstvo ZŠ

Okresný úrad odbor COaKR

82,67

Odmena pre skladníka CO

Okresný úrad odbor VVS

810,18

Voľby

Ministerstvo pôdohospodárstva a RV

11 213,80

Refundácia na výstavbu KC

Ministerstvo hospodárstva SR

100 817,15

Refundácia verejné osvetlenie

ÚPSVaR

19 693,42

Stravné pre deti v HN

ÚPSVaR

4 880,40

Školské potreby pre deti v HN

ÚPSVaR

1 188,24

Dávka v HN

ÚPSVaR

24 155,22

Refundácia nákladov na AČ

ÚPSVaR

14 126,56

Prídavky na deti záškoláctvo

ÚPSVaR

722,10

Osobitný príjemca PND

ÚPSVaR

2 147,68

Refundácia nákladov na §54

Spolu

226 599,90

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2)     Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

 0

Účtovná jednotka nemala na rok 2016 rozpočtované kapitálové príjmy.

3)     Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

0

Účtovná jednotka nemala na rok 2016 rozpočtované príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov v roku 2016

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

532 590

572 050

476 296,62

83,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 572 050 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 476 296,62  €, čo predstavuje  83,26 %-né čerpanie.

1)     Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

357 970

397 430

384 776,41

96,82

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 397 430 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 384 776,41  €, čo predstavuje  96,82 %-né čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 163 800  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 137 041,82 €, čo je 83,66 %-né čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, aktivačných pracovníkov,  sociálnej pracovníčky, pracovníkov v základnej škole  a  v materskej škole.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  59 870 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 66 851,04 €, čo je 111,66 %-né čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 143 260  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 148 399,48 €, čo je 103,58 %-né čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 26 900  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 29 802,99  €, čo predstavuje 110,79  %-né čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných  3 600 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 681,18 €, čo predstavuje 74,47 %-né čerpanie.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

146 120

146 120

65 428,21

44,77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 146 120,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 65 428,21 €, čo predstavuje 44,77 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a)   Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných  40 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 36 199,81  €, čo predstavuje 90,49  %-né čerpanie.

b)   Stavebné úpravy v KC a vodovodná a kanalizačná prípojka v obci

Z rozpočtovaných  88 120   € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 27 203,29 €, čo predstavuje 30,87 %-né čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

28 500

28 500

                  26 092

91,55

Z rozpočtovaných 28 500 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 26 092 €, čo predstavuje 91,55-né % čerpanie.

Rozbor plnenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Obec Ostrovany má zostavený rozpočet v členení podľa ekonomickej klasifikácie na základe  Usmernenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004 – 42, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 8.decembra 2004. súčasťou usmernenia sú aj vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

600 Bežné výdavky

Hlavná kategória 600 zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby ako aj bežné výdavky na nákup materiálu a súvisiacich miezd aj pri obstarávaní dlhodobého majetku vo vlastnej réžii. Patria tu aj transfery právnickým osobám a jednotlivcom poskytované vo forme dávok, dotácií, príspevkov, členského. Majetok obstarávaný z bežných výdavkov sa udržuje a opravuje (vrátane modernizácie a rekonštrukcie) vždy z bežných výdavkov.

Schválený rozpočet 2016

v €

Upravený rozpočet 2016 v €

Skutočné plnenie 2016

v €

Plnenie rozpočtu

v %

610

135 500

163 800

137 041,82

     83,66

620

48 490

59 870

66 851,04

111,66

630

143 480

143 260

148 399,38

103,58

640

26 900

26 900

29 802,99

110,79

650

3 600

3 600

2 681,18

74,48

Spolu

357 970

397 430

384 776,41

96,82

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Schválený rozpočet 2016

v €

Upravený rozpočet 2016 v €

Skutočné plnenie 2016

v €

Plnenie rozpočtu

v %

611

111 700

132 600

122 656,61

92,50

612

19 700

25 100

11 458,67

45,65

614

4 100

6 100

2 926,54

47,98

Spolu

135 500

163 800

137 041,82

83,37

Ekonomická klasifikácia 610 zahŕňa tarifné, základné, funkčné, platy vrátane ich náhrad, príplatky za prácu nadčas, osobné príplatky, príplatky za riadenie, odmeny zamestnancom, ostatné osobné vyrovnania a doplatky k platu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet 2016

v €

Upravený rozpočet 2016 v €

Skutočné plnenie 2016

v €

Plnenie rozpočtu

v %

621

13 040

14 440

12 308,01

85,24

623

390

1 400

788,18

56,30

625

35 060

44 030

53 754,85

122,09

Spolu

48 490

59 870

66851,04

111,66

Patrí tu poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní (Dôvera a UNION) a Sociálnej poisťovne a zaplatené poistné na osobitné účty.

630 Tovary a služby

Schválený rozpočet 2016

v €

Upravený rozpočet 2016 v €

Skutočné plnenie 2016

v €

Plnenie rozpočtu

v %

631

200

200

54,87

27,43

632

38 100

38 600

36 977,57

95,80

633

25 560

29 290

56 482,10

192,83

634

4 900

5 1

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom

Kontakt na nás

OBEC OSTROVANY
Obecný úrad
Hlavná 60/29
082 22 p. Šarišské Michaľany

obecostrovany@obecostrovany.sk
+421 51 / 452 15 08