Aktuality

Závery - uznesenia 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15.12.2016

 22.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch na svojom 12. riadnom zasadnutí dňa 15.12.2016 schválilo:

1. Uznesením  č. 77/2016

VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc  a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrovany s názvami ulíc:

1. Hlavná     

2. Šarišská

3. Záhradná

4. Parková

5. Kostolná

6. Lesná

6. Horská

7. Torysská

8. Mlynská

9. Družstevná

10. Slánska

11. Jarková

12. Čergovská

13. Kamencová

2. Uznesením č. 78/2016

A.1  Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2016  o určení školského obvodu Základnej školy

           v Ostrovanoch pre žiakov ročníkov 1. - 4. do naplnenia kapacity školy.

A.2  Výstavbu základnej školy v Ostrovanoch v zmysle schváleného územného plánu obce.

3. Uznesením č. 79/2016

Programový rozpočet obce Ostrovany  na rok 2017 ( § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších predpisov)  :

B1. Celkové príjmy rozpočtu obce Ostrovany  na rok 2017 sa určujú sumou  679 170 €

       a celkové výdavky rozpočtu obce  Ostrovany sa určujú sumou                 679 170 €.

B2. Rozpočet  obce  Ostrovany  sa  určuje  ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.

B3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a príspevky podľa schválených Zásad a

       VZN obce. Finančné  prostriedky  takto poskytnuté sa môžu použiť  výlučne na účely

       uvedené v písomnej  dohode o poskytnutí dotácie a príspevku z rozpočtu obce a

       rozhodnutí starostu obce o poskytnutí dotácie a príspevku.

B4. Poskytnuté finančné prostriedky dotácií   a príspevkov podliehajú  zúčtovaniu s

       rozpočtom obce  podľa VZN obce.

B5. Obec tvorí  sociálny fond  vo  výške  1 %  hrubých miezd  v zmysle zákona.

       Použitie sociálneho fondu je vymedzené v zákone o sociálnom fonde a kolektívnou

        zmluvou vyššieho stupňa na príslušný rok.

B6. Starosta obce môže v  priebehu roka upraviť záväzné limity rozpočtu  obce

       rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehajú schváleniu  obecným zastupiteľstvom.

4. Uznesením č. 80/2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 rozpočtu obce na rok 2016, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

V zmysle § 14, ods. 2, písm. a), b), c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ostrovany pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom  rozpočte, pričom celkový výsledok hospodárenia bude po zrealizovaní daného rozpočtového opatrenia vo výške 116 887,00 €.

Bežné príjmy obce sa zvyšujú o 150 787 €.

Bežné výdavky obce  sa zvyšujú o 39 440 €.

Kapitálové príjmy obce sa nemenia. 

Kapitálové výdavky obce sa nemenia.

Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkách a po schválení budú zahrnuté aj do zmeny programového rozpočtu.

Bežné príjmy spolu           683 377 €     Bežné výdavky spolu          391 870 €

Kapitálové príjmy spolu              0 €      Kapitálové výdavky spolu  146 120 €

Finančné operácie spolu              0 €      Finančné operácie spolu      28 500 €

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRÍJMY spolu                    683 377 €       VÝDAVKY spolu            566 490 €     

PREBYTOK      116 887 €

5. Uznesením  č. 81/2016

A.1  Platnosť, VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany v znení zmien a doplnkov č. 1-2016 s účinnosťou od 1.1.2016,  aj pre rok 2017.

A.2  Zmeny, s účinnosťou od 1.1.2017, vo  VZN č. 1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd v článku 6 takto:

 (2) Cena za 1 m³ vypúšťaných odpadových vôd je:

      -  0,5397 €/ m³ – pre fyzické osoby, osoby s trvalým pobytom na území obce

                                  a materskú školu,

      -  0,5397 €/ m³ - pre právnické osoby, podnikateľov na území obce

                                  a špeciálnu základnú školu,

      -  0,2698 €/m³ - pre študentov a pracujúcich s prechodným pobytom mimo

                                 miesto trvalého pobytu (preukazuje sa potvrdením o 

                                 prechodnom pobyte).

6. Uznesením č. 82/2016

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch s účinnosťou od 1.1.2017.

7. Uznesením č. 83/2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017.

8. Uznesením č. 84/2016

A.1 Vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku obce Ostrovany  a harmonogram inventarizácie majetku obce k 31.12.2016.

A. 2 Zloženie   inventarizačných   komisií   na   prevedenie   ročnej inventarizácie, fyzickej a dokladovej,  majetku obce k 31.12.2016.

9. Uznesením č. 85/2016

A1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2 písm. a/ pre Zdenu  Husárovú,  bytom Ostrovany 196 na lieky  vo výške  50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 28.10.2016).

A2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu obce podľa VZN č. 2/2006, čl.2 ods. 2 písm. a/ pre Veroniku Kalejovú,  bytom Ostrovany 297 na zvýšené náklady na liečbu dieťaťa v Kováčovej  vo výške  50 Eur (podľa písomnej žiadosti zo dňa 14.12.2016).

A3. Preloženie prerokovania ostatných žiadostí na zasadnutí OZ v januári 2017

10. Uznesením č. 86/2016

A1. Podľa  § 2 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

      a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch odmenu vo výške 50 % zo

      základnej vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu

      funkcie.

A2. Podľa  § 2 ods. 5/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

      a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného

      zastupiteľstva  ročnú odmenu  vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok

      2016  s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu  výkonu funkcie.

A3. Podľa § 3 ods. 2/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch 

       a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch poslancom obecného

       zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedov komisií, ročnú odmenu vo výške 50 %

       zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2016 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu výkonu 

       funkcie.

A4. Podľa  § 3 ods. 4/ Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

      a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch Poslancom obecného

      zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu členov komisií a ostatným členom komisií, ročnú

      odmenu  vo výške 50 % zo základnej vyplatenej odmeny za rok 2016  s prihliadnutím na

       kvalitu a aktivitu  výkonu funkcie.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom