Aktuality

Pozvánka na rokovanie 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 15.12.2016 o 18,00 hodine (pozri aj Úradné oznamy obce a Rozpočet)

 08.12.2016

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------–

číslo: OZ  XII/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 15.11.2016

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

15. decembra 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

       zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov   

  8/ Návrh na prerokovanie VZN č. 2/2016 o určení a zmene názvu ulíc  a iných

       verejných  priestranstiev na území obce Ostrovany

   9/ Návrh na prerokovanie VZN č. 3/2016 o určení školského obvodu Základnej školy

       v  Ostrovanoch

 10/ Návrh na prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu na

        roky 2018-2019

 11/ Návrh na prerokovanie rozpočtových opatrení rozpočtu 2016

 12/ Návrh na prerokovanie zmien a doplnkov VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o

        miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území

        obce Ostrovany a VZN č.1/2008 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách,

        vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

 13/ Návrh na prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

       v Ostrovanoch a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch

 14/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017

 15/ Návrh inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 a zloženia inventarizačných

       komisií

 16/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 17/ Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri obecnom  zastupiteľstve

        za rok 2016

 18/ Rôzne

 19/ Diskusia

 20/ Závery z rokovania

 21/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom