Aktuality

Pozvánka na rokovanie 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch

 07.10.2016

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

číslo: OZ  XI/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 5.9.2016

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

13. októbra 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 17,30 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

       zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov    

   8/ Prerokovanie správy audítora k záverečnému účtu hospodárenia obce za rok 2015

   9/ Návrh dopravného značenia ulíc okolo kostola

 10/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 11/ Rôzne

 12/ Diskusia

 13/ Závery z rokovania

 14/ Záver

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom