Aktuality

VYHLÁSENIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v lesoch a ich ochrannom pásme.

 08.08.2018

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru v PREŠOVE

Požiarnická 1, 080 01 Prešov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona    314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods.1 písm. a) vyhlášky Ministerstva   vnútra   Slovenskej  republiky  č. 121/2002 Z. z.  o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                      V Y H L A S U J E

           Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice pozemku)

v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov

od 03. 08.2018 o 12,00 hod. do odvolania

    V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme   z a k a z u j e  najmä:

-  fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

-  spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

     Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú  podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í  najmä :

-  zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečovať jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

-  zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

-  udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

-  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :

1.      urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2.      vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

3.      prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

-  vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

                                                                                     

                                                                                      Mjr. Ing. Ľubomír Toďor, v. r. 

                                                                                       riaditeľ OR HaZZ v Prešove                                            

   

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom