Aktuality

POZVÁNKA na 14. zasadnutie OZ

 22.05.2017

Materiály na rokovanie poslancov OZ na stiahnutie TU...

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  XIV/2017                                                                           V Ostrovanoch dňa 18.5.2017

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        XIV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

24. mája 2017 /streda/ so začiatkom o 18,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na organizáciu školy v školskom roku 2017/2018

                                                                                      Predkladá: Mgr. Katarína Kurimská

                                                                                                        poverená riadením školy

   9/ Prerokovanie návrhu na zámenu pozemkov katastrov Ostrovany-Ražňany pri rómskej osade

 10/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavby multifunkčného ihriska v obci

 11/ Návrh na prerokovanie podania žiadosti o NFP na vybudovanie zberného dvora a sanáciu čiernych  

       skládok v rómskej osade

 12/ Rôzne

 13/ Diskusia

 14/ Závery z rokovania

 15/ Záver

   

                                                                                                  Ing. Cyril Revák
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom