Aktuality

Pozvánka na IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch dňa 28.06.2019 o 17:00 hod.

 25.06.2019

O B E C    O S T R O V A N Y

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

číslo: OZ  IV/2019                                                                           V Ostrovanoch dňa 28. 6. 2019

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

                        III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň

28. júna 2019  /piatok/ so začiatkom o 17,00 hodine,

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch

s týmto programom :

   1/ Otvorenie

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

   4/ Voľba návrhovej komisie

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

       znení neskorších zmien a doplnkov

   7/ Podnety a návrhy od občanov

   8/ Návrh na organizáciu školy v školskom  roku  2019/2020

   9/ Návrh člena z radov poslancov do rady školy v materskej škole

 10/ Návrh na prerokovanie záverečného účtu Obce Ostrovany za rok 2018

 11/ Návrh na  odškodnenie štyroch rodín na hranici katastra Ostrovany a Ražňany  ( určenie hranice )

 12/ Návrh investičných akcií pre rok 2019

 13/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb

 14/ Rôzne

 15/ Diskusia

 16/ Závery z rokovania

 17/ Záver

                                                    

                                                                                                  Mgr. Rastislav Popuša
                                                                                                  starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

------------------------------

Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. – oznamovanie protispoločenskej činnosti

------------------------------

E- Služby obyvateľom